obr
obr
HistóriaSúčasnosťInfozákonPoďakovanieMapa liečebneAktualityKontakt

Identifikačné údaje

Názov: Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci
Adresa: Gemerská 233, 04911 Plešivec
IČO: 17 335 949
DIČ: 202 967 256
Riaditeľ: MUDr. Pavol Džodla, MBA
Telefón: 058-7921156, 7921157
Fax: 058-7921524
Banka: Štátna pokladnica
Účet: 7000286514/8180
Účet IBAN: SK95 8180 0000 0070 0028 6514
BIC: SPSRSKBA
Účet pre pacientské peniaze: 7000286565/18010
Účet IBAN: SK76 8180 0000 0070 0028 6565
BIC: SPSRSKBA


GDPR

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v PL Plešivec zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o., a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk. Viac informácií si môžete prečítať v tomto dokumente: GDPR Žiadosť dotknutej osoby na uplatnenie jej práv je dostupná na stiahnutie v tomto odkaze


Zriadenie Psychiatrickej liečebne

Ministerstvo zdravotníctva SR zriaďovacou listinou číslo 3724/1991 - A/XIII zo dňa 5. decembra 1991 s účinnosťou od 1. januára 1992 zriadilo štátnu príspevkovú organizáciu s právnou subjektivitou s názvom Psychiatrická liečebňa Plešivec.

S účinnosťou od 1. októbra 1998 rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva SR o zmene zriaďovacej listiny vydaným pod číslom 1956/98 - A - 1275/98 - OLP zo dňa 18. septembra 1998 bol názov liečebne zmenený na Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci (ďalej PL).

Nadriadeným orgánom PL je Ministerstvo zdravotníctva SR.


Právomoci a kompetencie PL

Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma

Organizačná štruktúra PL

Organizačná štruktúra je stanovená Organizačným poriadkom PL s platnosťou od 1. júla 1999.

Sídlom PL je Plešivec, Gemerská ulica 233.

Na čele PL je riaditeľ.

Lôžkové oddelenia:

Zdravotne-sociálne oddelenie

Nelôžkové časti:

Nezdravotnícke útvary:

Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie

Informácie podľa ustanovení zákona č. 211/2000 Z. z. je možné získavať na internetovej stránke pl-plesivec.sk, alebo na základe písomnej žiadosti. Táto môže byť doručená osobne do podateľne riaditeľstva PL, v stránkových hodinách, poštou alebo faxom. Písomná žiadosť môže byť zaslaná aj elektronickou poštou na adresu riaditel@pl-plesivec.sk. Ústne je možné podať žiadosť o sprístupnenie informácií na sekretariáte riaditeľstva PL.

Žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie je možné podať rovnakým spôsobom ako žiadosti o podanie informácií podľa ustanovení zákona č. 211/2000 Z. z.


Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania

Proti rozhodnutiu PL o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie sa podáva písomne poštou alebo do podateľne PL, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať. Táto ho doručí odvolaciemu orgánu.

Odvolací orgán rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania. Ak odvolací orgán v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že odvolanie zamietol. Za deň doručenia tohto predpokladaného rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.

Právoplatné rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa § 244 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku.


Postup PL pri vybavovaní žiadostí, návrhov a iných podaní

Zo žiadosti o sprístupnenie informácií podanej podľa zákona č. 211/2000 Z. z. musí byť zjavné, ktorej povinnej osobe je určená, kto ju podáva, ktorých informácií sa týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje. Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, PL vyzve žiadateľa na jej doplnenie. Ak napriek výzve žiadateľ žiadosť nedoplní a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, žiadosť bude odložená. PL žiadateľovi písomne potvrdí podanie žiadosti a oznámi mu predpokladanú výšku úhrady za sprístupnenie informácie.

Žiadosť o sprístupnenie informácie vybaví PL bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich dní odo dňa podania žiadosti alebo doplnenia žiadosti alebo v predĺženej lehote, ktorá môže byť predĺžená najviac o desať dní.

Ak PL poskytne žiadateľovi informácie v rozsahu, v lehote a spôsobom ustanoveným zákonom o slobode informácií, urobí rozhodnutie zápisom v spise. Proti takémuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.

Ak PL žiadosti nevyhovie úplne, vydá o tom písomné rozhodnutie. Ak PL žiadosť nevybavila ani nevydala rozhodnutie, predpokladá sa, že vydala rozhodnutie, ktoré sa považuje za doručené na tretí deň od uplynutia lehoty na vybavenie žiadosti.

Ak predmetom žiadosti je získanie informácií, ktoré už boli zverejnené, PL bez zbytočného odkladu, najneskôr do piatich dní od podania žiadosti, oznámi žiadateľovi údaje, ktoré umožňujú vyhľadanie a získanie zverejnenej informácie. Ak žiadateľ trvá na sprístupnení zverejnených informácií, PL mu ich sprístupní v lehote na vybavenie žiadosti, ktorá začína plynúť dňom, keď oznámil, že trvá na priamom sprístupnení informácie.

PL je povinná pri vybavovaní ostatných žiadostí, návrhov a podaní dodržiavať najviac 30-dňovú lehotu na oznámenie vybavenia. Oznámenie o vybavení sa vyhotovuje písomne a zasiela sa na adresu uvedenú žiadateľom.


Prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých povinná osoba koná a rozhoduje


Hore
Úvodná stránka

zakon.jpg(3 kb)
Po kliknutí sa obrázok zväčší
Pohľad na areál PL z juhu, v pozadí Slovenský kras
Po kliknutí sa obrázok zväčší
Záhrada, Pavilón č. I v pozadí
Po kliknutí sa obrázok zväčší
Antukové ihrisko
Po kliknutí sa obrázok zväčší
Lekári PL Plešivec 2015
Po kliknutí sa obrázok zväčší
VŠ zdravotnícki pracovníci PL Plešivec 2015
Po kliknutí sa obrázok zväčší
Sestry PL Plešivec 2015
Po kliknutí sa obrázok zväčší
Administratíva PL Plešivec 2015
Po kliknutí sa obrázok zväčší
Ergoterapia v tkáčskej dielni
Po kliknutí sa obrázok zväčší
Pacienti pri ergoterapii
Po kliknutí sa obrázok zväčší
Výrobky pacientov