logo


+421 58 792 1156
pl-plesivec@pl-plesivec.sk

logo


→  +421 58 792 1156
→  pl-plesivec@pl-plesivec.sk

Slovak Czech English German Hungarian

 

Pacient má právo podať sťažnosť, ak sa domnieva, že došlo k porušeniu jeho práv v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v Psychiatrickej liečebni Samuela Bluma v Plešivci

Postup pri podávaní sťažností upravuje zákon NR SR č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.
Sťažnosť sa podáva písomne, pričom je doručená na adresu Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci, Gemerská 233, 04911 Plešivec

Zo sťažnosti musí byť zrejmé, kto ju podáva, čoho sa sťažovateľ domáha, musí byť jasne určený predmet sťažnosti. Sťažovateľ môže požiadať, aby bola jeho totožnosť utajená, taktiež je možné podať anonymnú sťažnosť.
Lehota na vybavenie sťažností je v zmysle zákona 60 pracovných dní odo dňa, keď bola sťažnosť doručená, resp. podaná. V prípade, že si vybavenie sťažnosti vyžaduje súčinnosť iného orgánu verejnej správy, fyzickej alebo právnickej osoby, lehota na vybavenie sťažnosti sa predĺži o ďalších 30 pracovných dní. O predĺžení lehoty na vybavenie sťažnosti a o dôvodoch predĺženia lehoty je sťažovateľ písomne oboznámený.
Sťažovateľ je povinný spolupracovať s nemocnicou pri prešetrovaní sťažnosti. V prípade, že spoluprácu neposkytne, nemocnica nie je povinná sťažnosť vybaviť. Výsledok prešetrenia sťažnosti sa sťažovateľovi písomne oznámi.
V prípade, že sťažovateľ má výhrady voči záverom prešetrenia sťažnosti, môže sa obrátiť na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, prípadne na Ministerstvo zdravotníctva SR. Ak ani so závermi prešetrenia sťažnosti týmito orgánmi nie je sťažovateľ spokojný, má právo podať podnet vo veci orgánom činným v trestnom konaní.

Podnety a sťažnosti v podmienkach Nemocnice Poprad, a. s. je možné podávať aj na emailovú adresu: staznosti@pl-plesivec.sk

Voči lekárom, ktorí nemajú pracovnoprávny vzťah s Psychiatrickou liečebňou Samuela Bluma v Plešivci je potrebné sa so sťažnosťou obrátiť na Košický samosprávny kraj, Úrad Košického samosprávneho kraja, odbor zdravotnícky.

check ssl certificate cloudflare status
created by: Marek Sarvas