logo


+421 58 792 1156
pl-plesivec@pl-plesivec.sk

logo


→  +421 58 792 1156
→  pl-plesivec@pl-plesivec.sk

Slovak Czech English German Hungarian

 

Informácie podľa ustanovení zákona č. 211/2000 Z. z. je možné získavať na internetovej stránke www..pl-plesivec.sk, alebo na základe písomnej žiadosti. Táto môže byť doručená osobne do podateľne riaditeľstva PL, v stránkových hodinách, poštou alebo faxom. Písomná žiadosť môže byť zaslaná aj elektronickou poštou na adresu riaditel@pl-plesivec.sk. Ústne je možné podať žiadosť o sprístupnenie informácií na sekretariáte riaditeľstva PL.

Žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie je možné podať rovnakým spôsobom ako žiadosti o podanie informácií podľa ustanovení zákona č. 211/2000 Z. z.

Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania

Proti rozhodnutiu PL o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie sa podáva písomne poštou alebo do podateľne PL, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať. Táto ho doručí odvolaciemu orgánu.

Odvolací orgán rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania. Ak odvolací orgán v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že odvolanie zamietol. Za deň doručenia tohto predpokladaného rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.

Právoplatné rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa § 244 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku.

Postup PL pri vybavovaní žiadostí, návrhov a iných podaní

Zo žiadosti o sprístupnenie informácií podanej podľa zákona č. 211/2000 Z. z. musí byť zjavné, ktorej povinnej osobe je určená, kto ju podáva, ktorých informácií sa týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje. Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, PL vyzve žiadateľa na jej doplnenie. Ak napriek výzve žiadateľ žiadosť nedoplní a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, žiadosť bude odložená. PL žiadateľovi písomne potvrdí podanie žiadosti a oznámi mu predpokladanú výšku úhrady za sprístupnenie informácie.

Žiadosť o sprístupnenie informácie vybaví PL bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich dní odo dňa podania žiadosti alebo doplnenia žiadosti alebo v predĺženej lehote, ktorá môže byť predĺžená najviac o desať dní.

Ak PL poskytne žiadateľovi informácie v rozsahu, v lehote a spôsobom ustanoveným zákonom o slobode informácií, urobí rozhodnutie zápisom v spise. Proti takémuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.

Ak PL žiadosti nevyhovie úplne, vydá o tom písomné rozhodnutie. Ak PL žiadosť nevybavila ani nevydala rozhodnutie, predpokladá sa, že vydala rozhodnutie, ktoré sa považuje za doručené na tretí deň od uplynutia lehoty na vybavenie žiadosti.

Ak predmetom žiadosti je získanie informácií, ktoré už boli zverejnené, PL bez zbytočného odkladu, najneskôr do piatich dní od podania žiadosti, oznámi žiadateľovi údaje, ktoré umožňujú vyhľadanie a získanie zverejnenej informácie. Ak žiadateľ trvá na sprístupnení zverejnených informácií, PL mu ich sprístupní v lehote na vybavenie žiadosti, ktorá začína plynúť dňom, keď oznámil, že trvá na priamom sprístupnení informácie.

PL je povinná pri vybavovaní ostatných žiadostí, návrhov a podaní dodržiavať najviac 30-dňovú lehotu na oznámenie vybavenia. Oznámenie o vybavení sa vyhotovuje písomne a zasiela sa na adresu uvedenú žiadateľom.

Prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých povinná osoba koná a rozhoduje

  • Zákon NR SR č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 71/1967 Zb. O správnom konaní
  • Občiansky súdny poriadok - § 244 a nasl.
  • Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonovcheck ssl certificate cloudflare status
created by: Marek Sarvas